Maurice Ravel, Massimo Margaria, Rodion Ščedrin, B.S.O. Almodovar, Estrella Moriente

Bolero & Carmen/Carmen


Bolero v choreografii Riccarda De Nigrise popisuje dynamiku života ve společnosti. Jeho choreografie se zaměřuje na každodenní život a sebestřednost ve společnosti. Narcismus je bojem mezi „chtít“ a „mít“ v duševním životě obyčejného člověka. Někdy končí až fatálně.  Snaha o dokonalost a úspěch je současným trendem a sociální média tuto konkurenci podporují. Choreografie se snaží ukázat rozdíl mezi zdravým a negativním až patologickým egoismem. „Taneční obrazy“ jsou určeny k probuzení tematických asociací. Když se díváte do zrcadla, pokaždé se na sebe díváte jinak, protože si každý interpretuje to, co vidí. Měli bychom tuto skutečnost přijmout a vážit si toho, co je na nás individuální, De Nigrisovo poselství popisuje možnou cestu z narcismu: sebereflexi, ale také sociální angažovanost, abychom se naučili jednat a vcítit se do druhých lidí.


Katalánský choreograf Cayetano Soto je špičkovým a odvážným tvůrcem s jedinečným pohybovým slovníkem současného tance. 

Soto se vrací k mýtu o Carmen, postavě v neustálé transformaci mezi realitou a fikcí.  "Zvláštní, divoký druh krásy, tvář, která člověka nejprve zaskočí, ale na kterou se nedá zapomenout."  Takto popsal svůj velký literární mýtus Prosper Mérimée. S tímto citátem jako výchozím bodem se ponoříme do fascinujícího a jedinečného světa tvůrce Sota jeho novým čtením klasické Carmen, jež se bude nořit do různých témat stejně aktuálních dnes jako před více než 170 lety, kdy román vyšel. 

Toto velmi osobité čtení Sotova baletu Carmen zobrazuje svobodu žen, paradigma femme fatale a postavu, která bude až do smrti stát za svým přesvědčením.

Maurice Ravel, Georges Bizet, and others

BOLERO & CARMEN/CARMEN 

Bolero, in the choreography of Riccardo de Nigrise, describes the dynamics of life in society. His choreography is focused on everyday life and self-centredness in the society. Narcissism represents the battle between I want and I have in the spiritual life of a common man. Sometimes, this battle might have a fatal outcome.  Striving for perfection and success is the modern trend and social media fully support and spark this competition. The choreography tries to show the difference between a healthy and a negative, almost pathological, egotism. The dance images are arranged to awaken thematic associations. When you look into a mirror, each time you see yourself in a different light, because everybody interprets what they see. We should accept this fact and honour what is unique in each of us. De Nigris’ message paints a possible way out of narcissism – self-reflection as well as social engagement, so that we learn how to act and empathise with other people.

 

The Catalan choreographer Cayetano Soto is a cutting-edge and daring author with a unique movement dictionary of contemporary dance.

Soto goes back to the myth of Carmen, a character who is constantly transformed between reality and fiction. Unusual, wild beauty, a face that first catches you by surprise but can never be forgotten. This is how Prosper Mérimée described his great literary myth. This quotation forms a starting point for our plunge into the fascinating and unique world of Soto and his new reading of the classical Carmen which will delve into various themes that are as topical today as they were over 170 years ago when the novel was published.

This very singular reading of Soto’s ballet Carmen features freedom of women, the paradigm of the femme fatale, and a character who will, until her very last breath, stand by her beliefs.