BOLERO: Libreto: Riccardo De Nigris Choreografie, režie, light design, projekce a kostýmy: Riccardo De Nigris Scéna: Felix Weinold Asistent choreografie: Duilio Ingraffia CARMEN: Libreto: Giorgio Madia Choreografie, režie, light design: Giorgio Madia Hudební nastudování: Tomáš Hanák Scéna a kostýmy: Domenico Franchi Asistent choreografie: Duilio Ingraffia

Obsazení:

BOLERO:
Alternace I: Aurélien Jeandot / Sawa Shiratsuki / Benedetta Comandini / Maëva Cotton / Mariona García Fornell / Alice Rizzo / Beatriz Jimeno Santos / Emily-Joy Smith / Iván Sánchez Fernández / Alessandro Iannucci / Sergio Méndez Romero / Elia Zegrati
Alternace II: Sergio Méndez Romero / Emily-Joy Smith / Federica Fattore / Cai Sesma Pérez / Alissa Personè / Beatriz Jimeno Santos / Tono Ferriol / Iván Sánchez Fernández / Alessandro Iannucci / Hodaka Maruyama / William Mitchell
CARMEN:
Carmen: Maëva Cotton / Beatriz Jimeno Santos / Sawa Shiratsuki
Don José: Aurélien Jeandot / Hodaka Maruyama / Sergio Méndez Romero
Michaela: Federica Fattore / Emily-Joy Smith / Sawa Shiratsuki
Escamilio: Rory Ferguson / Aurélien Jeandot
Osud: Iván Sánchez Fernández / Alessandro Iannucci / Matteo Rondinelli

Maurice Ravel, Massimo Margaria, Rodion Ščedrin

Bolero & CarmenBOLERO v choreografii Riccarda De Nigrise popisuje dynamiku života ve společnosti. Jeho choreografie se zaměřuje na každodenní život a sebestřednost ve společnosti. Narcismus je bojem mezi „chtít“ a „mít“ v duševním životě obyčejného člověka. Někdy končí až fatálně.  Snaha o dokonalost a úspěch je současným trendem a sociální média tuto konkurenci podporují. Choreografie se snaží ukázat rozdíl mezi zdravým a negativním až patologickým egoismem. „Taneční obrazy“ jsou určeny k probuzení tematických asociací. Když se díváte do zrcadla, pokaždé se na sebe díváte jinak, protože si každý interpretuje to, co vidí. Měli bychom tuto skutečnost přijmout a vážit si toho, co je na nás individuální, De Nigrisovo poselství popisuje možnou cestu z narcismu: sebereflexi, ale také sociální angažovanost, abychom se naučili jednat a vcítit se do druhých lidí.


CARMEN

Smyslnost, vášeň, víra a smrt — kouzlo kreace Rodiona Ščedrina na CARMEN George Bizeta spočívá ve spojení nejdramatičtějších prvků s dechberoucí hudbou plnou magických momentů. Odtud beru inspiraci k vytvoření živé sekvence jednotlivých obrazů.

Archaické kořeny příběhu, které každý zná, jsou vyjádřeny velmi jasným a snadno pochopitelným způsobem. Divák se stává svědkem vášnivé lásky, která však v sobě skrývá nebezpečnou předzvěst smrti, jež se projevuje v těch nejkouzelnějších okamžicích.

Dynamickým splynutím hudby, výrazového projevu interpretů a kinetických možností dekorace, světel a kostýmů usiluji o vytvoření něčeho mimořádného, o navození autentického, poetického a smyslného prožitku postav, které přesahují folklorní kontext, jsou univerzální a nám blízké. 

Carmen je nezdolná, tvrdohlavá, divoká a živelná jako býk. V románu Prospera Meriméeho jsou informace o Carmen velmi rozostřené — není ani jasné, zda je Carmen křesťanka, židovka, mauretánka, démon, čarodějnice nebo „gitana“.  Stejně tak původ celého příběhu je mlhavý — CARMEN je mýtus.

Giorgio Madia

Massimo Margaria, Maurice Ravel, Rodion Ščedrin 

BOLERO & CARMEN 

Bolero, in thechoreography of Riccardo de Nigrise, describes the dynamics of life in society.His choreography is focused on everyday life and self-centredness in thesociety. Narcissism represents the battle between “I want” and “I have” in the spirituallife of a common man. Sometimes, this battle might have a fatal outcome.  Striving for perfection and success is themodern trend and social media fully support and spark this competition. The choreographytries to show the difference between a healthy and a negative, almostpathological, egotism. The “dance images” are arrangedto awaken thematic associations. When you look into a mirror, each time you seeyourself in a different light, because everybody interprets what they see. Weshould accept this fact and honour what is unique in each of us. De Nigris’message paints a possible way out of narcissism – self-reflection as well associal engagement, so that we learn how to act and empathise with other people.


CARMEN

Sensuality, passion, faith and death — the artistry of Rodion Shchedrin's work on Georges Bizet's CARMEN lies in the combination of most dramatic elements with breathtakingly beautiful music, full of magical moments. From there I take the inspiration to create a vivid sequence of images.

The archaic roots of the storyline, which everybody knows, are expressed in a very direct way, easy to understand. The spectator is invited to witness great passions of love, always carrying fearful treats of death inside, which are revealed in the most charming moments.

I am aiming for the dynamic fusion of music, the physical expression of the performers and the movement qualities of sets, lights and costumes to create something extraordinary, to evoke a real, poetical and sensual experience of persons who go beyond the folkloristic context, universal and human.

Carmen is indomitable, stubborn, wild and vital as a bull. In Prosper Merimee’s novel the information about Carmen is diffuse: it is not even clear, if Carmen is Christian, Jewish, Mauretanian, demon, witch or "gitana". Such as the origin of the story is diffused: CARMEN is a myth. 

Giorgio Madia
Napsali v médiích
Soubor baletu uvede v dubnu Bolero & Carmen, katalánského choreografa Cayetana Sota z důvodu nemoci vystřídá Ital Giorgio Madia |Tisková zpráva

Osm týdnů před premiérou řešil soubor baletu Moravského divadla Olomouc otázku uvedení dubnové premiéry Bolero & Carmen/Carmen. Z důvodu náhlé nemoci choreografa Cayetana Sota, který měl se souborem připravit Carmen, přišly v úvahu i možnosti změny titulu, případně zrušení premiéry. Nakonec ale diváci o slíbená díla Bolero ani Carmen nepřijdou. V šibeničním termínu se uměleckému šéfovi baletu Janu Fouskovi podařilo domluvit náhradu v podobě Giorgia Madia. Se změnou choreografa přichází i změna názvu. Inscenace se nově jmenuje Bolero & Carmen.

21.2.2023 celý článek